A Grox Hungária Kft. honlapja cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. Amennyiben nem ért egyet a cookie-k használatával kérjük, hogy kattintson a „Beállítások módosítása” gombra. 

Termékek Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelem

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Cégünk a Grox Hungária Kft. immáron több mint egy évtizede áll az ügyfelek szolgálatában, specializálódva a huzatfokozó és huzatszabályzó berendezések forgalmazására. Büszkén vagyunk az elsők, akik ezen innovatív megoldásokat Magyarországra hoztuk, és folyamatos fejlesztéseinkkel a GROX HUZATFOKOZÓ TURBINA mára a minőség, megbízhatóság és szakértelem szinonimájává vált.

 

Célunk, hogy a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsuk ügyfeleink számára, ezért szakembereink folyamatos képzésben részesülnek. Köszönhetően a helyszíni felmérések és kivitelezések során szerzett tapasztalatainknak, új és hatékony megoldások kifejlesztésére törekszünk, melyekkel teljes mértékben ki tudunk szolgálni minden igényt. A lakóközösségek igényeinek és a helyi sajátosságoknak való megfelelés, valamint a magas szintű munkavégzés mindennapi munkánk elengedhetetlen része.

 

Tevékenységünk során fontos számunkra az ügyfelek személyes adatainak védelme, ezért valamennyi adatkezelési folyamatunkat úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljenek a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak, biztosítva ezzel ügyfeleink személyes adatainak biztonságát és magánéletének tiszteletben tartását.

 

Jelen tájékoztató arra tekintettel készült, hogy az érintettek a weboldalunk (www.grox.hu) felkeresése, szolgáltatásaink igénybevételével összefüggő adatkezelésekről a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 13. cikkének (1)-(2) bekezdésben előírt kötelezettségünk alapján megfelelő tájékoztatást nyújtsunk.

 

1.            ADATKEZELŐ

                                                                                                                                                    

Név: GROX Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/Levelezési cím: 9653 Répcelak, Hársfa liget 13.

Weboldal: www.grox.hu

E-mail: adatkezeles@grox.hu

 

2.            VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

-                 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

-                 2000. évi C. törvény a Számvitelről (Számviteli tv.)

-                 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

-                 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

-                 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

3.            FOGALMAK

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Cookie (süti): hasznos információk tárolására és az internetezési élmény javítására szolgáló kisméretű állomány, mely akkor kerül a felhasználók számítógépén elhelyezésre, amikor azok felkeresnek egy -egy weboldalt. A cookie, mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználókat azonosítani, csak azok számítógépének felismerésére és a böngészőjük egyedi azonosítására alkalmas.

 

 

4.             Milyen adatokat és hogyan kezelünk?

 

4.1.      A WEBoldal MŰKÖDÉSÉVEL kapcsolatos adatkezelés

 

Cégünk a Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Shoprenter) felületét használja.

 

kezelt adatok köre

Az érintett által használt készülékek, eszközök által rendelkezésre bocsájtott online azonosítókat tároljuk.  Automatikusan naplózzuk a hozzáférést kezdeményező számítógép IP címét; a hozzáférés/kérés napját, időpontját; a használt böngésző típusát, verziószámát; valamint a használt operációs rendszert címe (együtt: naplófájlban rögzítésre kerülő adatok).

érintett

Weboldalt felkereső felhasználó (Felhasználó)

adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Weboldal működésének, biztonságának és jogszerű használatának biztosítása, adatainak, forgalmának és a Felhasználók védelme az esetleges visszaélésektől, jogellenes felhasználástól, hacker támadásoktól.

jogalap

Jogos érdek az oldal szolgáltatásainak jogszerű biztosítása, a jogellenes felhasználás kiszűrése, az oldal külső támadásoktól való megóvása és az oldal megfelelő működésének biztosítása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

időtartam

Az adatok a rögzítésüket követően legfeljebb 5 évig kerülnek tárolásra.

ADATFELDOLGOZÓ

Külső szerver-hosting szolgáltató és a weboldal üzemeltetője és fejlesztője, személyükről az Adatkezelő külön kérésre felvilágosítást ad.

 

 

4.2.      COOKIEK-KAL kapcsolatos adatkezelés

 

Cégünk a Shoprenter felületét használja. A Shoprenter által alkalmazott cookie-kat a 4.2.4. pontban foglalt táblázat tartalmazza. A ténylegesen használt cookie-k száma eltérhet a táblázatban foglalt listától, mivel a cookie-k többsége a bekapcsolt funkciók és az áruházba beillesztett scriptek függvényében kerül telepítésére. Amennyiben kevesebb funkciót és marketing eszközt használunk, úgy a cookie-k száma is kevesebb lesz.

 

4.2.1.      Az általunk alkalmazott cookie-k típusai:

·                     Munkamenet (Session) cookie: A Weboldal működéséhez szükséges alapvető funkciókat támogatják, mint például az aktuális munkamenet azonosítójának megőrzését, ami lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy navigáljon az oldalon anélkül, hogy újra be kellene jelentkeznie minden egyes oldal betöltésnél. Ezen cookie-k nélkül a Weboldal egyáltalán nem vagy nem rendeltetésszerűen működne. Ezek a cookie-k ideiglenesek, ami azt jelenti, hogy csak a Felhasználó aktuális látogatása során maradnak érvényben, és amikor a Felhasználó bezárja a böngészőt, automatikusan törlődnek. Ezek a cookie jogszerűen alkalmazható az érintett hozzájárulásának hiányában jogos érdek alapján.

·                     Statisztikai (Analitikai) cookie: Ezen – általában harmadik féltől származó – cookie-k teszik lehetővé, hogy mérjük a látogatói forgalmat. Ezt a cookie-t a Weboldal optimalizálására, továbbfejlesztésre használjuk. Ezen cookie-k az érintett hozzájárulása esetén alkalmazhatók.  

·                     Hirdetési/Marketing célú (Advertising) cookie-k: Ezek célja, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg a Felhasználóknak az interneten a korábbi weboldallátogatásaik alapján. Ezek a cookie-k nyomon követhetik a Felhasználók weboldalak közötti navigálását, lehetővé téve a hirdetők számára, hogy releváns hirdetéseket jelenítsenek meg számukra.

 

4.2.2.      A Weboldalon Alkalmazott szolgáltatások

A Weboldalon a Google Analytics, Google Ads remarketing és a Facebook Pixel szolgáltatásait, továbbá a 4.2.4. pontban foglalt táblázatban írt szolgáltatásokat alkalmazzuk.

 

·                     A Google Analytics

A Google Analytics a Google LLC. (továbbiakban: Google) internetes elemző szolgáltatása, amely segít többet megtudni a Weboldal forgalmáról, látógatói szokásairól. A Google Analytics által kapott információkat a Weboldal működésének javításához használjuk fel. A sütik információkat gyűjtenek a Weboldal látogatónak számáról, illetve arról, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Weboldalra és azok mely oldalait tekintik meg. A Google Analytics nyomkövetése kikapcsolható az alábbi linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

·                     Google Ads remarketing

A Weboldal a Google Ads remarketing követő kódjait használja.  A Google Ads remarketing egy olyan online hirdetési eszköz, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy célzott hirdetéseket jelenítsenek meg korábbi weboldallátogatóknak, amikor azok később a Google hirdetési hálózatán belül böngésznek. A remarketing kampányok működtetéséhez a Google különböző cookie-kat helyez el a Felhasználók számítógépén vagy eszközén, amikor meglátogatják a Weboldalunkat. Ezek a cookie-k segítenek nyomon követni a Felhasználók webes tevékenységét és lehetővé teszik a személyre szabott hirdetések megjelenítését.

 

·                     Facebook Pixel

A Facebook Pixel a Facebook Inc. (a továbbiakban Facebook) hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához, a Facebook Analytics szolgálatás használatához alkalmazott szolgáltatás. A Facebook Pixel a weboldal látogatáskor munkamenethez kapcsolódó információkat (IP-cím, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása) gyűjt és továbbít a Facebook felé. A Facebook ezeket az információkat a Pixel azonosító, illetve a Facebook cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető bármelyik hirdetésével korábban. A Facebook az összegyűjtött adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban.

 

A Facebook Pixel által létrehozott cookie-k analitikai vagy marketing célú cookie-k. Az analitikai cookie-k információt szolgáltatnak például arról, hogy a Felhasználók melyik oldalakat tekintették meg, melyik gombokra kattintottak, és milyen konverziós események történtek. Ez segít a hirdetőknek megérteni, hogy melyik hirdetések vezetnek valós eredményekhez, mint például vásárlásokhoz vagy regisztrációkhoz. A hirdetési cookie-k a célzott hirdetési tevékenységek támogatására szolgálnak. A Facebook Pixel által gyűjtött adatok alapján a hirdetők képesek személyre szabott hirdetéseket megjeleníteni a Facebookon és a Facebook hirdetési hálózatának más platformjain (például az Instagramon), azoknak a Felhasználóknak, akik már meglátogatták a weboldalukat. Ez lehetővé teszi, hogy relevánsabb, az egyedi felhasználói érdeklődéshez igazított hirdetéseket kínáljanak.

 

4.2.3.      Cookie-k kezelése és letiltása:

 

A sütik kezelését a legtöbb böngésző támogatja. Erre - böngészőtől függően - az „Opciók” vagy “Beállítások” menüpontban van lehetőség.  A beállítás során az egyes sütik manuálisan törölhetők, leállíthatók vagy teljes mértékben letilthatók, illetőleg használatuk meghatározott honlapra korlátozható. Fontos azonban, hogy előfordulhat, hogy a sütik letiltásával az oldal bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

 

Az alábbi linkek segítséget nyújthatnak a beállítások elvégzéséhez:

 

·                     Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

·                     Edge: Cookie-k törlése és kezelése (microsoft.com)

·                     Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

·                      Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában - Apple Támogatás

 

4.2.4.      A Weboldalon használt, Weboldalon előforduló cookie-k:

 

Cookie neve

Származása

Célja, gyűjtött adatok köre

Érvényességi ideje

A honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosításához szükséges cookie-k. Kezelésük az Adatkezelő jogos érdeke. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

__jid

belső

Segítségével kerül be a Disqus kommentelési lehetőség a Weboldalba, és megjegyzi a Felhasználó Disqus belépés hitelesítő adatait.

A munkamenet végeztével törlődik.

PHPSESSID

belső

Felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.

device

belső

Tárolja, hogy a Felhasználó milyen eszközről nézi a webáruházat (dekstop, mobile, tablet).

JSESSIONID

belső

Felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.

auroraOverlay

belső

Megjegyzi, hogy a beléptetés és hirdetés oldalt látta-e már a Felhasználó. Ez alapján el tudja dönteni a rendszer, hogy meg kell-e jeleníteni még egyszer.

1 nap

customer_group

belső

Felhasználó vásárlói csoportját tárolja.

1 nap

customer_logged_in

belső

Eltárolja, hogy a Felhasználó be van-e jelentkezve a fiókjába.

1 nap

currency

belső

Felhasználó által kiválasztott pénznem megjegyzéséhez szükséges.

30 nap

admin_logged_in

belső

Segít annak ellenőrzésében, hogy bejelentkezett admin Felhasználó böngészi-e a webáruházat.

1 nap

wishlist

belső

A kívánságlista tartalmát őrzi meg 1 hónapig a felhasználó számára.

1 hónap

token

belső

Az admin felhasználó biztonsági azonosítóját tárolja.

1 óra

auroraMarketingCookieAccepted

belső

Célja, hogy megőrizze a felhasználó marketing célú cookie-k használatához történő hozzájárulását.

1 év

__zlcmid

harmadik féltől származó (ZenDesk)

Chat eszközök használják (ZopIM).

1 év

auroraNanobarAccepted

belső

A segítségével tudja eldönteni a webáruház, hogy a felhasználó elfogadta-e a nanobárt vagy sem.

1 év

_pfbsesid

harmadik féltől származó (Prefixbox)

A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges.

1 nap

_pfbuid

harmadik féltől származó (Prefixbox)

A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges.

1 nap

_prefixboxVariant

harmadik féltől származó (Prefixbox)

A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges.

1 nap

Statisztikai és Marketing célú cookie-k. Kezelésük jogalapja az érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

_ga

harmadik féltől származó (GOOGLE)

Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, amely a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál.

2 év

_gat

harmadik féltől származó (GOOGLE)

A Google Analytics lekérések szabályozására szolgál.

A munkamenet végeztével törlődik.

_gid

harmadik féltől származó (GOOGLE)

Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, amely a felhasználó Weboldalhasználatra vonatkozó statisztikák generálására szolgál.

__utmz

harmadik féltől származó (GOOGLE)

Rögzíti, hogy a látogató egy keresőmotorból (és ha igen, milyen kulcsszót használt), egy linkről vagy egy korábbi oldalról (például egy könyvjelzőről) érkezett-e.

6 hónap

__utma

harmadik féltől származó (GOOGLE)

Tárolja a látogatások számát (látogatónként), az első látogatás, az előző látogatás és az aktuális látogatás időpontját.

2 év

__utmb, __utmc

harmadik féltől származó (GOOGLE)

Ezen cookie-k segítségével ellenőrizni lehet, hogy milyen gyorsan távoznak az emberek a webáruházból: mikor kezdődött a látogatás és mikor ért véget.

A munkamenet végeztével törlődik.

__utmv

harmadik féltől származó (GOOGLE)

Ha egyedi jelentéseket használunk a Google Analytics szolgáltatásban, és egyedi szegmentálást állítottunk be a webáruházban, akkor az _utmv süti segítségével fogja tudni az Analytics, hogyan osztályozza az adott látogatót.

2 év

disqus_unique

harmadik féltől származó (Disqus)

Célja a Felhasználók látogatásával kapcsolatos statisztikák összegyűjtése, például a látogatások száma, a webhelyen töltött átlagos idő és a betöltött oldalak száma.

1 év

PREF

harmadik féltől származó (GOOGLE, YouTube)

Egy egyedi azonosítót tárol, amely segítségével a Google a YouTube-videók használati statisztikáit őrzi meg.

8 hónap

YSC

harmadik féltől származó (YouTube)

Egyedi azonosítót tartalmaz, amely a Felhasználó által megtekintett videók statisztikáit tartalmazza.

A munkamenet végeztével törlődik.

fr

harmadik féltől származó (Facebook)

Facebook használja, hogy hirdetéseket tudjon eljuttatni a Felhasználónak, például harmadik féltől származó ajánlattételre alapuló hirdetéseket.

3 hónap

impression.php/#

harmadik féltől származó (Facebook)

Facebook használja, hogy regisztrálja a megjelenéseket a Facebook bejelentkezési gombot tartalmazó oldalakon.

A munkamenet végeztével törlődik.

NID

harmadik féltől származó (GOOGLE)

Egy egyedi azonosítót tárol, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét. Az azonosítót célzott hirdetésekre használják.

6 hónap

VISITOR_INFO1_LIVE

harmadik féltől származó (YouTube)

Megpróbálja megbecsülni a Felhasználó sávszélességét a YouTube videókat tartalmazó oldalakon.

179 nap

tr

harmadik féltől származó (Facebook)

Felhasználó azonosítására és a Felhasználó tevékenységének követésére szolgál, hogy a Facebook személyre szabott üzeneteket tudjon megjeleníteni számára.

A munkamenet végeztével törlődik.

CDSDevice

harmadik féltől származó (CDS)

Az Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a Felhasználó tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdékében. Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonim módon azonosított felhasználóhoz tartozik.

14799 nap

CDSDeviceInformation_SR

harmadik féltől származó (CDS)

Amikor bejelentkezik a Felhasználó az intelligens termékajánlást használó Shoprenteres webáruházba, akkor bekerül a sütibe a felhasználó SR adatbázisában szereplő felhasználó- és vásárlói csoport azonosító, továbbá az adott oldalra vonatkozó információk kerülnek be a rögzített Felhasználó tevékenységekhez, mint pl.: az adott oldalhoz tartozó termék, kategória ID-ja.

14799 nap

CDSMunkamenet

harmadik féltől származó (CDS)

Az intelligens termékajánló ezen cookie segítségével kezeli a böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően az újabb oldalmegtekintéseket már új munkamenetnek értelmez.

14799 nap

OrcinusGlobalVersion

harmadik féltől származó (OrcinusTracker)

Intelligens ajánló rendszer A/B teszteléséhez tárolja el a böngészőhöz, hogy milyen kiosztást kapott (A vagy B). Első alkalommal ez a verzió átküldésre kerül Analyticsbe is, amelyet követően a statisztikákat szegmentálni lehet verziónként. Továbbá az intelligens ajánló rendszer hatékonyságának elemzésére szolgáló statisztikáinak (átkattintások aránya) elkészítésére is felhasználásra kerül.

14799 nap

OrcinusGlobalVersionSet

harmadik féltől származó (OrcinusTracker)

Az előző pontban írt verzió kiosztást követően jön létre. Ha létezik ez a süti, akkor onnantól kezdve az Analyticsnek már nem kerül átküldésre a felhasználó verziója.

14799 nap

OrcinusTracker

harmadik féltől származó (OrcinusTracker)

Az Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdékében. Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonim módon azonosított felhasználóhoz tartozik.

14799 nap

OrcinusTrackerMunkamenet

harmadik féltől származó (OrcinusTracker)

Az intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően az újabb oldalmegtekintéseket már új munkamenetnek értelmez.

14799 nap

cdv

harmadik féltől származó (Scarab)

Arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.

1 év

s

harmadik féltől származó (Scarab)

Arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a Felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.

A munkamenet végeztével törlődik.

xp

harmadik féltől származó (Scarab)

Arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a Felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.

1 év

scarab.mayAdd

harmadik féltől származó (Scarab)

Arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a Felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.

A munkamenet végeztével törlődik.

scarab.profile

harmadik féltől származó (Scarab)

Arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a Felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.

1 év

scarab.visitor

harmadik féltől származó (Scarab)

Arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a Felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.

1 év

optiMonkClient

harmadik féltől származó (Optimonk)

Tárolja az Optimonk számára, hogy a Felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről.

4 év

optiMonkSession

harmadik féltől származó (Optimonk)

Tárolja az Optimonk számára, hogy a Felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről.

A munkamenet végeztével törlődik.

OptiMonkVisitorAttributes

harmadik féltől származó (Optimonk)

Tárolja az Optimonk számára a Felhasználó adatait, például hogy milyen országból érkezett.

14799 nap

OptiMonkVisitorCart

harmadik féltől származó (Optimonk)

Tárolja az Optimonk számára a Felhasználó kosarának információit, hogy a kosárhoz köthető ajánlatokat tudjon megjeleníteni a felhasználó számára.

A munkamenet végeztével törlődik.

facebookpixel_purchase_*

harmadik féltől származó (Facebook)

Ez a süti segít abban, hogy a Facebook mérni tudja a felhasználók konverzióját, lássa a vásárlásokat és a pénztár folyamat befejezését.

1 hét

_aku

harmadik féltől származó (Árukereső)

Az Árukereső Megbízható Bolt szolgálatás sütije, amely a felhasználó egyedi azonosítóját tárolja, és abban segít, hogy az Árukereső össze tudja gyűjteni a már ténylegesen vásárolt felhasználók véleményét.

1 nap

 

4.3.      A WEBOLDALON KÖZZÉTETT VÉLEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS adatkezelés

 

kezelt adatok köre

Név, vélemény szövege.

Érintett

Véleményt író

adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Cégünk iránti bizalom erősítése, szakmai hozzáértésünk igazolása.

jogalap

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

időtartam

A megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

ADATFELDOLGOZÓ

Külső szerver-hosting szolgáltató és a weboldal üzemeltetője és fejlesztője, Cégünk részére marketing tevékenységet végző, akiknek személyéről külön kérésre felvilágosítást adunk.

 

4.4.      KAPCSOLATfelvétellel összefüggő adatkezelés

 

kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet szövege.

Érintett

Érdeklődő

adatkezelés célja

Az adatokra azért van szükségünk, hogy válasz e-mailben, vagy telefonon reagálhassunk a megkeresésekre. A megkeresések megválaszolásán túl nem használjuk fel az adatokat semmilyen más célra, sem egyéb irányú későbbi kapcsolatfelvételre.

jogalap

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

időtartam

A megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

4.5.      HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

kezelt adatok köre

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

érintett

Feliratkozó

adatkezelés célja

Elektronikus hirdetésküldés, közvetlen üzleti célú megkeresés.

jogalap

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.  (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

időtartam

A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

ADATFELDOLGOZÓ

A hírlevél-küldéséhez igénybe vett szoftver üzemeltetője, valamint a Cégünk részére marketing tevékenységet nyújtó, akiknek személyéről kérésre felvilágosítást adunk.

 

4.6.      AJÁNLATKÉRÉSSEL összefüggő adatkezelés

 

kezelt adatok köre

E-mail cím, telefonszám, ajánlatkérés/kérdés szövege, érintett által megadott egyéb adat.

Érintett

Érdeklődő

adatkezelés célja

Az adatokra azért van szükség, hogy válasz e-mailben, vagy telefonon reagálhassunk a megkeresésekre, árajánlatot adhassunk. Amennyiben az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását nem vonja vissza, úgy meghatározott időközönként felvesszük az vele a kapcsolatot, hogy igényli-e újabb ajánlat kiküldését.

jogalap

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

időtartam

A megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

4.7.      Weboldalon történő REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

kezelt adatok köre

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó.

érintett

Felhasználó, vásárló

adatkezelés célja

Az adatokat a megrendelések nyomon követése, a Felhasználók/Vásárlók azonosítása érdekében rögzítjük.

jogalap

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

időtartam

A regisztráció során megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonását (törlés iránti kérelmet) az érintett az Adatkezelő elérhetőségein terjesztheti elő.

Adatfeldolgozó

Külső szerver-hosting szolgáltató és a weboldal üzemeltetője és fejlesztője, személyükről külön kérésre felvilágosítást adunk.

 

4.8.       MEGRENDELÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím.

érintett

Cégünk által forgalmazott terméket megrendelő/megvásárló (Vásárló).

adatkezelés célja

A megrendelések teljesítése.

jogalap

A személyes adatok kezelése az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

időtartam

Az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére figyelemmel, a fenti célok érdekében a megrendelés teljesítését, vagy a szerződés egyéb okból történő megszűnését követő 5 évig tároljuk.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az érintett nem tudja az általunk forgalmazott terméket megvásárolni.

Adatfeldolgozó

Külső szerver-hosting szolgáltató és a weboldal üzemeltetője és fejlesztője, személyéről külön kérésre felvilágosítást adunk.

 

4.9.      SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL kapcsolatos adatkezelés

 

kezelt adatok köre

Név, székhely, adószám - azzal, hogy jogi személy és jogi személyiséggel nem bíró szervezet adatai nem minősülnek személyes adatnak – valamint az aláíró neve.

érintett

Megrendelő, ügyfél.

adatkezelés célja

A fenti adatokra a szellőzési rendszerek kialakítására, felszerelésére, valamint beüzemelésére vonatkozó szerződés, továbbá a kiépített rendszer karbantartására, tisztítására vonatkozó szerződés megkötésének céljából van szükségünk.

jogalap

A személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

időtartam

Az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére figyelemmel, a fenti célok érdekében a megrendelés teljesítését, vagy a szerződés megszűnését követő 5 évig tároljuk.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

A szerződéskötés meghiúsulása.

 

4.10.  Közreműködőkkel kapcsolatos adatkezelés

 

kezelt adatok köre

Név, cím, telefonszám, e-mail cím.

érintett

Kapcsolattartó, képviselő.

adatkezelés célja

Cégünkkel kapcsolatban lévő vagy kapcsolatba lépő ügyfelekkel a kapcsolattartás, szerződéskötés elősegítése, szerződés teljesítése kapcsán felmerülő kérdések, kérések hatékony és gyors megoldása, a szerződés teljesítésének elősegítése.

jogalap

A személyes adatok kezelésének jogalapja Cégünk jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

időtartam

Az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére figyelemmel, a fenti célok érdekében a szerződés teljesítését követő 5 évig, illetőleg a Közreműködő jogviszonyának megszűnéséig tároljuk.

adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A szerződéskötés vagy kapcsolattartás meghiúsul.

 

4.11.    IDŐSZAKOS KARBANTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁJÉKOZTATÓ LEVÉLLEL kapcsolatos adatkezelés

 

kezelt adatok köre

E-mail cím, telefonszám, képviselő neve azzal, hogy jogi személy és jogi személyiséggel nem bíró szervezet adatai nem minősülnek személyes adatnak.

érintett

Ügyfél, képviselő.

adatkezelés célja

Jogszabály által kötelezően előírt felülvizsgálatról történő értesítés, tájékoztatás kiküldése.

jogalap

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

időtartam

A megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

A tájékoztató levél kiküldésének – és ezzel esetlegesen a jogszabály által kötelezően előírt felülvizsgálatnak - meghiúsulása.

 

4.12.    SZÁMLA KIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

kezelt adatok köre

Név, lakcím/székhely, adószám azzal, hogy jogi személy és jogi személyiséggel nem bíró szervezet adatai nem minősülnek személyes adatnak.

érintett

Vásárló, ügyfél, megrendelő.

adatkezelés célja

Számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése.

jogalap

Jogszabályon alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel a Számviteli tv. 166. § (1)-(3) bekezdések).

időtartam

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 év. (Számviteli tv. 166.§ (6) bek., 169. §.)

Adatfeldolgozó

Könyvelési tevékenységet végző, személyéről az külön kérésre felvilágosítást adunk.

címzett

Adóhatóság

 

4.13.     fizetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

A forgalmazott termékek megvásárlása, nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetése során lehetőséget biztosítunk a Vásárlók számára átutalásos és bankkártyás fizetésre.

 

kezelt adatok köre

Számlatulajdonos neve, számlaszám, vásárlás összege, utalás időpontja.

érintett

Vásárló, számlatulajdonos.

adatkezelés célja

A Cégünk által forgalmazott termékek és/vagy az általunk végzett szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

jogalap

A személyes adatok kezelése az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

időtartam

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 év.

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEi

A bankkártyás fizetés során a Teya Secure Pay szolgáltatást vesszük igénybe, mely mögött az elfogadói hátteret a Teya Iceland hf. (cím: Katrínartún 4, 105 Reykjavík, Izland, e-mail: ugyfelszolgalat@teya.com, honlap: https://teya.com) nyújtja.

Az érintett kártya adatait nem kezeljük, a kártya adatok Vásárló által történő megadásakor közvetlenül a szolgáltató rendszerében kerülnek rögzítésre.

 

Utalásos fizetés esetén a bankkártya és a fizetési tranzakció adatait a MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38., honlap: https://www.mbhbank.hu) kezeli.

 

Bankkártya adatokhoz egyik fizetési mód esetében sem jutunk hozzá.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az érintett nem tudja a számlát átutalással/bankkártyával kiegyenlíteni.

 

4.14.     Szállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 

A Vásárló által a Weboldalon történő megrendelés során igényelt kiszállítás esetén a megrendelést postai szolgáltatón vagy futárszolgálaton keresztül teljesítjük. Cégünk továbbá saját gépjárműivel is végez kiszállítást.

 

kezelt adatok köre

Név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

érintett

Vásárló, megrendelő.

adatkezelés célja

Cégünk által forgalmazott termék kiszállítása a Vásárló, megrendelő részére.

jogalap

A személyes adatok kezelése az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

időtartam

Az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére figyelemmel, a fenti célok érdekében a megrendelés teljesítését követő 5 évig tároljuk.

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEi

A termékek kiszállításában közreműködő szolgáltató Magyar Posta Zrt., illetve futárszolgálat. Pontosabb adatokról kérés esetén tájékoztatást nyújtunk.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Cégünk az érintett részére nem tudja kiszállítani a megrendelt terméket a szolgáltató.

 

4.15.    PANASZKEZELÉSSEL kapcsolatos adatkezelés

 

kezelt adatok köre

Panasz egyedi azonosítószáma, fogyasztó neve, lakcíme, panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a Fogyasztó panaszának részletes leírása, bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, Fogyasztó aláírása, jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

érintett

A panaszos vagy fogyasztó (együttesen Fogyasztó)

adatkezelés célja

A Fogyasztó kérdéseire történő válaszadás, az esetleges panaszok, minőségi kifogások kivizsgálása, megválaszolása.

jogalap

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel Fgytv. 17/A-17/C. §§.

időtartam

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig vagyunk kötelesek megőrizni. (Fgytv. 17/A § (7) bekezdés)

ADATTOVÁBBÍTÁS

Hatósági eljárás kezdeményezése esetén az illetékes hatóság felé.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogát, nem kerül a panasz és minőségi kifogás kivizsgálásra.

címzett

Fogyasztóvédelmi hatóság

 

4.16.    szavatossági és jótállási igényekkel kapcsolatos adatkezelés

 

kezelt adatok köre

A bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyben rögzítésre kerülnek a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott személyes adatok.

érintett

Fogyasztó

adatkezelés célja

A Fogyasztó és Cégünk közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézése.

jogalap

Cégünket terhelő a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

időtartam

A Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig vagyunk kötelesek megőrizni (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdés).

ADATTOVÁBBÍTÁS

Hatósági eljárás kezdeményezése esetén az illetékes hatóság felé.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az érintett nem tudja gyakorolni szavatossági vagy jótállási igényeit.

 

4.17.    közösségi MÉDIA FELÜLETEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

A Facebookon és a YouTube-on létrehozott oldalunkon keresztül kapcsolatot tartunk a vásárlóinkkal, termékeink iránt érdeklődőkkel. A közösségi oldalakon az általunk megosztott tartalmakra az érintettek kommenteket fűzhetnek, bejegyzéseket írhatnak.

 

kezelt adatok köre

A bejegyzést, kommentet író profil neve, profilképe, egyéb a bejegyzésben szereplő személyes adata.

Érintett

Az oldal lájkolói, bejegyzéshez kommentet írók.

adatkezelés célja

Az érintettek kommentjeinek, bejegyzéseinek, kérdéseinek megválaszolása, a kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése.

jogalap

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

időtartam

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a bejegyzés, komment törléséig kezeljük.

címzett

A közösségi média szolgáltató, Cégünk részére marketing tevékenységet végző, melyek személyéről kérésre felvilágosítást adunk.

ADATTOVÁBBÍTÁS 3. országba

Egyes közösségi média szolgáltatók személyes adatokat továbbíthatnak az USA-ba. Ezen közösségi média szolgáltatók önálló adatkezelők, ebből kifolyólag az adatkezelési szabályaikról, elveikről, a harmadik országba történő továbbításról az adott szolgáltatók saját adatkezelési szabályzatukban találtók információk. Az adattovábbitás megfelelőségi határozaton alapul.

 

4.18.     ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐ PÁLYÁZÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

kezelt adatok köre

Név, telefonszám, e-mail cím, nettó bérigény (tól-ig) önéletrajzban megadott személyes adatok.

Érintett

Pályázó

adatkezelés célja

Cégünknél betöltendő állásra való jelentkezés, kiválasztási eljárásban való részvétel. Cégünk a megfelelő munkavállaló kiválasztásához, a meghirdetett álláshelyre jelentkezőktől önéletrajzot kér. A megfelelő képességű és képzettségű munkavállaló kiválasztása, munkakörre való alkalmasságának felmérése érdekében szükséges az adatkezelés.

jogalap

Az adatkezelés Cégünk jogos érdeke. (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

időtartam

A megfelelő személy kiválasztását követően az önéletrajzok haladéktalanul megsemmisítésre, az átadott adatok törlésre kerülnek.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

A Pályázó nem tud a meghirdetett állásra pályázni, a kiválasztási eljárásban részt venni.

 

 

5. Milyen biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvjuk?

 

5.1. A személyes adatok biztonsága különösen fontos számunkra, ennek érdekében az adatokat zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tároljuk, és dolgozzuk fel, biztosítjuk azt, hogy jogosulatlan személyek a személyes adatokhoz ne férjenek hozzá, azokat ne módosíthassák, ne távolíthassák el, ne másolhassák le. Biztosítjuk továbbá azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni. Papír alapú dokumentumainkat elzárva őrizzük.

5.2. A 5.1. pontban foglaltak keretében gondoskodunk a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem). Számítógépeink jelszóval védettek, továbbá az esetleges külső támadások kivédése érdekében tűzfal védelemmel látjuk el azokat. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét rendszeres biztonsági mentéssel biztosítjuk. Szoftvereink naprakészek, azokat folyamatosan frissítjük.

5.3. A Weboldal azon részén, ahol a Felhasználó személyes adatokat ad meg, magasabb szintű védelmet (https protokollt) használunk.

 

6. az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

 

Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. cikk)

 

Az érintettnek joga van arra, hogy érthető formában tájékoztatást kapjon az adatkezeléseink lényeges körülményeiről, mely jog érvényesülését jelen adatkezelési tájékoztató biztosítja.

hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy kezelünk -e rá vonatkozó, vagy vele kapcsolatba hozható személyes adatot, amennyiben igen, úgy ezen adatokhoz hozzáférhet, jogosult megismerni a hozzájuk kapcsolódó adatkezelés céljait, az adatkezelés tervezett időtartamát. Az érintett tájékoztatást kaphat az esetleges címzettekről, adattovábbításról, valamint az adatkezelés egyéb lényeges körülményeiről.

helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

 

Amennyiben az érintett azt észleli, hogy a személyes adatai pontatlanok, helytelenek, vagy hiányosak, úgy kérheti személyes adatai kijavítását, az adatkezelés céljának keretei között pedig azok kiegészítését is.

TÖRLÉSHEZ való jog (GDPR 17. cikk)

 

Az érintettnek joga van személyes adatai törlését kérni az alábbi esetekben (ha ezt jogszabály nem korlátozza):

- ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, kezelték;

- ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult, és ez a hozzájárulás visszavonásra került, más jogalapja pedig nincs az adatkezelésnek;

- ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az érdekmérlegelést követően megállapítást nyer, hogy az érintett érdekei elsőbbséget élveznek az Adatkezelő érdekeivel szemben;

- ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

- ha a személyes adatok kezelésére jogellenesen kerül sor;

- ha jogszabály előírja;

-információs társadalommal összefüggő szolgálta-tások kínálásával kapcsolatos adatkezelések esetén.

Törlésez való jog korlátját képezi a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog. (GDPR. 17. cikk)

 

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a GDPR. 6.cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett hozzájárulása, az érintett jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulást visszavonni. Amennyiben a személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

 

Az érintett személyes adatai felhasználását az alábbi esetekben korlátozhatja:

- ha vitatja a személyes adatai pontosságát, helytállóságát, hiánytalanságát;

- ha az adatkezelés jogellenes, és az Adatkezelő ellenzi az adatok törlését;

- ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényeik előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelemhez;

- ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Személyes adatok pontosságának tisztázása esetén a korlátozás addig tarthat, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, tiltakozás esetén pedig addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett érdekeivel szemben.

adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

 

Az érintettnek jogában áll továbbá az önkéntes hozzájárulás alapján rendelkezésre bocsátott személyes adatai hordozhatóságához, azaz ahhoz, hogy géppel olvasható és hagyományos formátumban másolatot kaphasson az adatokról, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek akadály nélkül továbbítsuk.

tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Valamennyi olyan adatkezelés esetén, amikor az érintett adatait a mi vagy harmadik fél jogos érdekei alapján kezeljük, az érintett jogosult arra, hogy ezen adatkezelés ellen tiltakozzon. Ebben az esetben a személyes adatokat csak akkor kezelhetjük tovább, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatokat közvetlen üzletszerzési célból kezeljük, akkor az érintett tiltakozása esetén mérlegelés nélkül törölnünk kell az adatokat.

 

Minden olyan címzettet tájékoztatunk az általunk végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére ezen címzettekről tájékoztatást nyújtunk.

 

7. intézkedési határidő

 

Az érintett a 4. pontban foglalt jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton az 1. pontban szereplő elérhetőségek bármelyikén előterjesztheti.

A kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül döntünk, és tájékoztatjuk az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A határidő szükség esetén kettő hónappal meghosszabbítható.

 

8. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

 

Felhívjuk az érintett figyelmét arra, ha úgy érzi, hogy a személyes adatai védelméhez fűződő jogai sérültek, panasza mielőbbi kivizsgálása és az esetleges jogsértés mielőbbi orvoslása érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

GROX Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

levelezési cím: 9653 Répcelak, Hársfa liget 13.

e-mail: adatkezeles@grox.hu

 

Az érintett jogainak orvoslása érdekében az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárás kezdeményezhető. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több Adatkezelő vagy adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Az érintett továbbá jogosult panaszt tenni az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. telefon: +36 (1) 391 1400, ügyfelszolgálat@naih.hu, honlap: www.naih.hu.)